İzləmə

Yeyinti məhsulların təhlükəsizliyi proqramında yeni istiqamət - Izləmədir. GS1 standartları qida məhsullarının, yemlərin, heyvanların və s.  mənbəyi və yerləşməsi, bütün çatdırılma mərhələlərində tanınması və nəzarət edilməsinə imkan yaradır. Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatında  məhsulun mənşə yerin identifikasiyası vacib şərtdir.Yerləşmənin unikal identifikasiyası istehsal olunan məhsula aidiyyəti olan hər bir obyektə və ya funksional bölməyə 13 rəqəmli Qlobal Yerləşmə Nömrəsinin (GLN- Global  Location  Number,ing.) təyin olunması ilə təmin olunur. Hər bir belə nömrənin dünya miqyasında unikallığını təmin etmək üçün bizim təşkilat  GLN nömrələrini təyin edir və GS1 standartları ilə tənzimləyir. GLN nömrələri mal göndərişinin istənilən mərhələsində konkret məhsulun hazırlandığı  yeri və bununla əlaqədar keyfiyyətinin səhvsiz və operativ təyin etməyə imkan verir. Partiyanın nömrəsinə əsasən, həmin məhsulun istehsalında istifadə olunan xammal və onun mənşəyinin xarakterini  bilmək olar. Bu halda, qida məhsulunun hazırlandığı yerdən istifadə olunacağı məntəqəyə qədər yerdəyişməsinə nəzarət etmək asanlaşır. Bu isə, təhlükəli və keyfiyyətsiz məhsulların tez və dəqiq aşkar olunması və ya geri qaytarılması vasitəsi kimi, qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Məhsulun mənşəyinə nəzarət olunması, mal göndərişinin istənilən mərhələsində bir neçə axtarış kriteriyalarına əsasən konkret məhsulun hazırlandığı yeri və bununla əlaqədar xarakteristikalarını təyin etməyə imkan verir.