Oferta - müqavilə bağlanması haqqında təklif

 

Beynəlxalq GS1 sistemində avtomatik identifikasiya sahəsində

hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi haqqında

təklif (oferta) elanı

 

                                                                                                           qüvvəyə minib 11.03. 2019

Bakı şəhəri 

 

«QS1 Azərbaycan» Cəmiyyəti (bundan sonra Cəmiyyət adlanan) mühüm və zəruri adlandırılmış şərtləri açıqlayan Beynəlxalq GS1 sisteminin İstifadəçisinə (bundan sonra İstifadəçi adlanan) Xidmətlərin Qiymət Cədvəlində (1№-li Əlavə) qeyd olunan unikal GS1 əmtəə identifikasiya nömrələrinin verilməsi və avtomatik identifikasiya sistemində xidmətlərin göstərilməsi haqqında oferta (müqavilə bağlamaq təklifi) elan edir və www.gs1az.org internet saytında yerləşdirilir.

 

1.Cəmiyyət aşağıdakıları öz öhdəsinə ğötürür:

1.1. İstifadəçinin Beynəlxalq GS1 Əmtəə Nömrələməsi sistemində unikal identifikasiya nömrəsi – İstifadəçinin  Qlobal Prefiksi (GCP) ilə daxil olunmasını və müddətli qüvvədə saxlanmasını təmin edir.

1.2. İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən Məhsulların məlumat cədvəlinə əsasən əmtəə məhsullarının hər növü üçün Beynəlxalq GS1 əmtəə nömrələməsi sistemində unikal ştrixli kodun rəqəmli əhəmiyyətini cədvəl şəkilində verir.

1.2.1. Bir ay ərzində İstifadəçi tərəfindən sifariş olunan 15 növədək əmtəə məhsullarına ştrixli kod nömrələri ödənişsiz verilir.

1.2.2. Əgər bir ay ərzində İstifadəçi tərəfindən 15-dən artıq əmtəə üçün ştrixli kod sifariş edilərsə və əlavə xidmətlərdən istifadə olunarsa, onda İstifadəçi Razılıq protokolunda (1№-li Əlavə) göstərilən məbləği Cəmiyyətə ödəyir.

1.3. İstifadəçiyə ayrılan nömrələrin unikal və təkrarolunmazlığına təminat verir.

1.4. İstifadəçiyə ayrılan ştrixli kod nömrələrini başqa istifadəçilərə vermir.

1.5. İstifadəçinin əmtəə məhsullarına ayrılan ştrixli kodları «QS1 Azərbaycan» Depozitarisinə (kompüter məlumat bazasına) daxil edir.

1.6. İstifadəçiyə Beynəlxalq qlobal GS1 sistemində Məlumatların Elektron Mübadiləsində istifadə olunan Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) verilir.

1.7. Beynəlxalq GS1 Əmtəə Nömrələməsi sistemində İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP) və Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) unikal identifikasiya nömrələri ilə qeydiyyata alınması Şəhadətnamə ilə təsdiqlənir.

1.8. İstifadəçi haqqında məlumatı İnternetdə GS1 sisteminin «GEPIR» Beynəlxalq Elektron kataloqunda və "GS1 AZE Barkode" mobil həllinin məlumat bazasında yerləşdirir.

1.9. Ştrixli kodlaşdırmanın istehsalatda tətbiq və istifadə edilməsində metodiki və konsultativ yardım göstərir, informasiya daşıyan çap nəşrləri (qəzet, təqvim, bülletenlər, vərəqələr və s.) təqdim edir.

1.10. İstifadəçiyə hər növ əmtəələrin üzərində ştrixkodun düzgün vurulmasında, o cümlədən, ölçülərinin, rəng palitrasının və yerinin seçilməsində konsultativ xarakterli köməklik edir.  

1.11. Cəmiyyət öz hesabına alınan materiallara İstifadəçinin sifarişi ilə Xidmətlərin Qiymət Cədvəlində  göstərilən məbləğin ödənilməsi şərti ilə əmtəə məhsullarının hər növü üçün ştrixkod simvolu maketinin (film-master) plyonkada və diskdə tələb olunan ölçülərdə hazırlanması xidmətlərini göstərə bilər.

1.12. İstifadəçi tərəfindən tam doldurulmuş və imzalanmış Məhsulların məlumat cədvəli Cəmiyyətə təqdim ediləndən 3 (üç) iş günü ərzində emal olunur və İstifadəçiyə Cəmiyyətin ofisində müvafiq formada Çıxarış verilir və ya Çıxarış faks və ya E-mail vasitəsilə İstifadəçinin ünvanına göndərilir və yaxud İstifadəçinin Şəxsi Kabinetində təsdiqlənir.

1.13. Müraciətlərin elektron qeydiyyatı üçün www.gs1az.org saytında İstifadəçiyə onun Şəxsi Kabinetinin login və parolu verilir, həmin kabinet vasitəsi ilə İstifadəçi yeni məhsulların elekton qeydiyyatını apara bilər.

1.14. Təcili sifariş olduğu halda Çıxarış 1 iş günü ərzində emal olunur (müraciət günü ərzində) və Xidmətlərin Qiymət Cədvəlində göstərilən məbləğ ödənilir.

2.  İstifadəçi aşağıdakıları öz öhdəsinə götürür:

2.1. Cəmiyyət tərəfindən müəyyən olunmuş sənədlərin toplusunu və doldurulmuş Ərizə formasını təqdim edir.

2.2. Ştrixli kod nömrəsini almaq üçün Cəmiyyətə hər növ əmtəə haqqında müəyyən edilmiş formada məlumat verir.

2.3. Ayrılan ştrixli kod nömrələrini başqa müəssisələrə və ya şəxslərə vermir.

2.4. Cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş əmtəələrin unikal ştrixli kodları başqa əmtəələrdə istifadə etmir.

2.5. Əmtəələrə ştrixli kod nömrəsini özü verə bilməz.

2.6. Görülən xidmətlərə görə  Cəmiyyətə razılaşmış məbləği vaxtında ödəyir.

2.7. Əmtəələrin GTİN identifikasiya nömrələrindən istifadə qaydaları ilə tanış olub və onlara riayət edir.

Əmtəələrin GTIN identifikasiya nömrələrindən  istifadə QAYDALARI

1)  Azərbaycan Respublikasının ərazisində GTIN identifikasiya nömrələrindən istifadə hüququna ancaq “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətində qeydiyyatda olan GS1 sistemin İstifadəçiləri malikdir.

2)  GTIN və onlara uyğun ştrixli kodların istifadəsi “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin ştrixli kodların Depozitariyasında qeydiyyata alınan kodlar qanuni (leqal) sayılır.

3)  Aşağıdakı hallarda əmtəə vahidinin GTIN  identifikasiya nömrəsinin istifadəsi qeyri-qanunidir:

- başqa müəssisəyə aid GTIN-in özbaşına istifadəsi;

- GS1 sisteminin istifadəçiliyi ləğv olunmuş istehsalçının artıq ona aid olmayan GTIN-i öz məhsuluna vurmaqda davam etməsi;

- əmtəə vahidinin adı və ya qablaşdırmadakı etiketdə göstərilmiş “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin ştrixli kodların Depozitariyasında qeydiyyatdan keçmiş GTIN-ə uyğun istehlak xüsusiyyətləri, əmtəə-müşayiət sənədində qeyd olunmuş məlumatlardan fərqlənirsə;

- əmtəənin vahid qablaşdırılmasının markalandığı ştrixli kod ilə qruplaşdırılmış qablaşdırma markalanırsa və ya əksinə.

- bir əmtəə vahidinə aid GTIN identifikasiya nömrəsi “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin Depozitariyasında qeydiyyatdan keçməyən ştrixli kod başqa adda və ya istehlak xüsusiyyətində əmtəə vahidinə vurulubsa;

- əgər ştrixli kod müxtəlif səbəblərdən skaner vasitəsi ilə oxunmursa (onun etiketin üzərindəki yeri skanerlə oxunma üçün uyğun deyilsə, ölçüləri, rəng seçimləri, ştrixlərin və ştrixlərarası fon hissələrinin keyfiyyəti standartlar ilə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab vermirsə və s.).

4)  GTIN identifikasiya nömrələrinin və onlara uyğun ştrixli kodların istifadəsinin nəzarəti “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir.

5)  Ticarət müəssisələri və nəqliyyat şirkətləri ştrixli kodla markalanmış əmtəə vahidlərini aldıqda, mal göndərəndən əmtəənin identifikasiya nömrələrinin istifadəsinin qanunluğunu təsdiq edən sənədi təqdim etməsini tələb etmək hüququna malikdirlər. Qeyri-mümkünlük, qeyri-dəqiqlik hallarında və ya mal göndərən ticarət müəssisəsinin yuxarıda göstərilən sənədlərini təqdim etməkdən imtina etdikdə, topdan təchizat şirkətləri tədbir görülməsi üçün aşkar olunmuş qayda pozuntuları haqqında “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətini məlumatlandırmaq hüququna malikdir.

2.8. Öz məhsullarının üzərindəki çap olunan əmtəə ştrixkodlarının oxunma qabiliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

2.9. Verilən ştrixkod nömrələrinin istifadə hüququnun itirilməsi İstifadəçini xidmət haqqının ödənilməsindən azad etmir.

2.10. İstifadəçi illik xidmət haqqını vaxtında ödəyə bilmədikdə Cəmiyyətə 10 gün ərzində yazılı şəkildə məktubla məlumat verir. Məktubda xidmət haqqının vaxtında ödənilə bilməməsinin səbəbi və ödənişin zəmanəti öz əksini tapmalıdır.

2.11. İllik xidmət haqqının ödənilməməsi müddəti 3 (üç) aydan аrtıq gecikdirildiyi halda İstifadəçi verilən ştrixli kod nömrələrindən istifadə etmə və öz mallarının etiketlərinə vurma hüququnu itirir.

2.12. Oferta pozulan andan İstifadəçi istеhsal etdiyi məhsulların üzərində Cəmiyyət tərəfindən verilmiş ştrixkod nömrələrindən istifadəni dayandırmalıdır. Əks halda müvafiq qanunvericiliyə əsasən istehsalçı məsuliyyət daşıyır.

2.13.İstifadəçi aksept(razılıq) etdiyi andan şərtləri qəbul etmiş sayılır və hər bir ildən sonra illik xidmət haqqının ödənilmə şərti ilə İstifadəçinin üzvlüyü 1 (Bir) il müddətinə uzadılmış hesab еdilir.

2.14. İllik xidmət haqqının ödənilməsi İstifadəçinin istehsalat fəaliyyətinin olub olmamasından asılı deyil.

2.15. İstifadəçiyə verilən əmtəə ştrixkodları Cəmiyyətin intellektual mülkiyyətidir. Оnlar İstifadəçiyə 1 (Bir) il müddətinə verilir və ayrı şəxslərə verilə bilməz.

2.16. Verilən ştrixkodların istifadə müddəti Cəmiyyət tərəfindən istifadəçiyə təqdim olan hesabın ödənişindən sonra uzadılır. GS1 sistemində bir illik müddətində qüvvədə saxlanılması Bildiriş ilə təsdiqlənir.

3.  Hesablaşma qaydaları:

3.1. Ştrixli kodlaşdırma sahəsində Cəmiyyət tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyəri Xidmətlərin Qiymət Cədvəli əsasında müəyyən edilir.

3.2. Ödənişlər İstifadəçiyə Cəmiyyət tərəfindən təqdim olunan hesaba əsasən keçirilir.

4.  Tərəflərin məsuliyyəti:

4.1. Tərəflər öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi səbəbindən digər Tərəfə faktiki dəymiş zərəri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ödəyirlər.

4.2. Oferta pozulan andan İstifadəçi istеhsal etdiyi məhsulların üzərində Cəmiyyət tərəfindən verilmiş ştrixkod nömrələrindən istifadəni dayandırmalıdır. Əks halda müvafiq qanunvericiliyə əsasən istehsalçı məsuliyyət daşıyır.

 

«QS1 Azərbaycan» Cəmiyyəti

                                                                                      

Bakı ş. Xaqani küç, 90A                       

VÖEN   1400106351

 

h/h AZ11IBAZ40060019449732602207

ABB Nəsimi filialı

VÖEN 9900001881

Kod 805614

m.h AZ03NABZ01350100000000002944

SWİFT – İBAZAZ2X                                                   

 

və ya

 

h/h AZ 69NICB00602111350001A40060

NIKOIL IKB

VÖEN 9900014901

Kod  507064

m.h AZ98NABZ01350100000000042944

SWİFT – NICBAZ22

 

Avtomatik identifikasiya sahəsində xidmətlərin göstərilməsi haqqında

Xidmətlərin Qiymət Cədvəli (Əlavə 1)

 1№-li Əlavə

Göstərilən xidmətlərin növü

Ödənişin

təyinatı

Qiyməti, manat

1

Beynəlxalq GS1sistemində İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP)  və Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) ilə qeydiyyata alınması və «GEPİR» Beynəlxalq еlektron kataloqunda məlumatların yerləşdirilməsi

Hüquqi şəxslər üçün

Fiziki şəxslər üçün

Daxilolma və illik xidmət haqqı

 

 

 

 

450,00

350,00

2

Əlavə GLN nömrəsinin ayrılması

Bir nömrə üçün

30,00

3

Beynəlxalq GS1 sistemində İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP)  və Qlobal Yerləşdirmə (GLN) Nömrələrinin qüvvədə saxlanması, əmtəə məhsulların ştrixkod nömrələrinin (GTİN) ayrılması

Hüquqi şəxslər üçün

Fiziki şəxslər üçün

Bir illik xidmət haqqı

350,00

250,00 

4

Hər əmtəənin ştrixli kod nömrəsinin rəqəmli əhəmiyyətinin tərtib edilməsi üçün

1 ay ərzində əmtəənin sayı 50-dək olanda  limit 15 növ

Bir əlavə ştrixkod üçün

5,00

1 ay ərzində əmtəənin  sayı  51-100- dək olanda  limit 30 növ

1 ay ərzində əmtəənin  sayı  101-150- dək olanda  limit 50 növ

1 ay ərzində əmtəənin  sayı  151-200- dək olanda  limit 70 növ

5

Əmtəə ştrixlikod nömrələrinin rəqəmli əhəmiyyətinin təcili tərtib edilməsi üçün

Müraciət günü ərzində

30,00

6

Bir istifadəçidən digər istifadəçiyə ştrixkod nömrələrinin keçirilməsi və sənədləşdirilməsi

İstifadəçi dəyişikliyi

100,00

7

İstifadəçinin adının dəyişdirilməsinin sənədləşdirilməsi

Ad Dəyişmə

50,00

8

Əmtəənin ştrixkodunun xüsusi maketinin (film-master) hazırlanması

Bir ştrixkod üçün

10,00

9

Ştrixli kodların verifikasiyası (standartlara uyğunluğunun yoxlanması)

Bir ştrixkod üçün

10,00


Qeyd:  Qiymətlərə ƏDV daxil deyil.