“QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin məlumat bazasında ilk logistika kodları

“QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətində beynəlxalq SSCC (Serial Shipping Container Code) kodun əsasında nəqliyyat
bağlamaları üçün istifadə olunan logistika kodlarının bazası yaradılıb. SSCC kodu logistika vahidlərinin identifika-
siyası və paletlərin, konteynerlərin və s.nəqliyyat bağlamaların içində olan əmtəələr haqqında operativ məlumatın
alınması üçün istifadə olunur. SSCC kodu – məlumatların elektron mübadiləsində logistika vahidin hərəkətinin
və harada olmasının müəyyənləşməsində vacib elementdir. Belə kodları “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətində ilk
dəfə şərab məhsullarının yerli istehsalçısı “ASPİ AQRO” şirkəti aldi.

“QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin məlumat bazasında ilk logistika kodları