Verified by GS1

Verified by GS1 servisi istənilən ştrixkod nömrəsi (GTIN, UPC, EAN), yerləşməsi (GLN), şirkət və ya GS1-in digər açarı (SSCC) haqqında məlumatı asanlıqla axtarmaq və yoxlamaq imkanı verir.

This service is being accessed through www.GS1.org

bosswin168 login bosswin168 alternatif